سوپاپ دود هوا ایکس ۶۰

موتور خودرو، قلب تپنده و منبع نیروی محرک آن‌ است که از بهم پیوستن قطعات متعددی تشکیل شده و با همکاری آن‌ ها موفق به تولید نیروی لازم برای به